USDA Forest Service logos

Inyo NF Video

Boating on Mono Lake

https://www.fs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/fseprd569517.html