Hmong How Do Forest Plan Revision documents fit together?

 Yuav Ua Li Cas Qhov Kev Npa Hloov Kho Hav Zoov thiaj sib haum ua ke?

Lawv tsim los sib xyaw ua ke.

Cov ntaub ntawv Hloov Kho Kev Npaj Hav Zoov yuav sib haum tau li cas?

 

Cov ntsib lus piav qhia daim duab kab

Cov ntaub ntawv tshaj tawm ua ke (tig mus rau nplooj ntawv nyob sab tom lawv nraub qaum thiab tus txha nqaj qaum muaj daim duab thiab cov lus piav qhia; saib hauv qab no) sau ua cov kauj ruam ua tiav Qhov Kev Npaj Saib Xyuas Hav Zoov, thaum cov neeg tsim rau hauv cov kab lus siv tes kos: Cov Tsiaj Hav Zoov Raug Pov Hw, Cov Tsiaj Nruab Nqhuab thiab Cov Tsiaj Nyob Hauv Dej Raug Pov Hw, Cov Ntawv Tshwj Xeeb ntawm Kev Txhawj Xeeb Pov Hwm, Tshuaj Xyuas Txoj Haujlwm, Qhov Tsim Nyob ntawm Cov Av*

 1. Tus cim tawm mus ua ib khub: Kev Ntsuam Xyuas Xyoob Ntoo Tsiaj Txhu Hauv Cheeb Tsam thiab Cov Kev Tshawb Fawb
 2. Tus cim cov neeg tsa tes: Zej Tsoom Qhov Kev Npaj Txhim Kho
 3. Tus cim tshuaj xyuas Kev Tshaj Lij Saib Xyuas Hav Zoov: Cov Cai Sib Txawv thiab Cov Kev Pab Cuam
 4. Tus cim lub npov xaiv cov ntaub ntawv: Kev Ntsuam Xyuas hav Zoov
 5. Tus cim hloov kho cov ntaub ntawv: Yuav Tsum Tau Hloov Pauv
 6. Tus cim Tsab Ntawv Ceebtoom Cov Ntaub Ntawv Kev Mob Siab Rau: Cov Kev Thov Txiav Txi (Thaj Tsam)
 7. us cim kev nthuav Tawm Daim Qauv FP & EIS: Kev Npaj Pov Hwm Hav Zoov thiab Cov Ntsiab Lus Kev Cam Tshuam Txog Huab Cua Xyoob Ntoo
 8. Tus cim kev nthauv tawm zaum kawg EIS: Pib Saib Xyuas Kev Cuam Tshuam Zaum Kawg thiab Cov Ntsiab Lus Kev Cuam Tshuam Huab Cua Xyoob Ntoo
 9. Tus cim Kev tsis pom zoo (txhais tes tso tseg): Kev Teb Rau Cov Hom Phiaj
 10. Tus cim kev nthauv tawm Cov Ntawv Sau Kev Txiav Txim Siab
 11. Tus cim kev nthuav tawm Qhov Kev Npaj Hav Zoov: Daim Ntawv Kev Npaj Saib Xyuas Hav Zoov kawg

* (Tub cim hnub qub tsis pom zoo nrog) Qhia pom tias cov ntaub ntawv no tuaj yeem raug kho ntawm no lossis ntawm theem siab dua ntawm cov ntaub ntawv pyramid.

PDF File PDF version